Netia
Menu główne
Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

lub 
42 205 4 555

Dla abonentów sieci kolejowych: 

(942) 205 4 555

Adres do korespondencji


TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

Dane osobowe

 • Informacje ogólne

  Co to są dane osobowe?

  Dane osobowe oznaczają: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Jakie dane o Tobie przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane osobowe które nam podasz na przykład podczas zawierania umowy, albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

  Dane możemy także pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł danych, jak na przykład rejestr CEIDG, ale też od innych podmiotów - jak na przykład od naszych Partnerów, z którymi przygotowujemy dla Ciebie wspólne usługi i promocje.

  Jak wiele danych osobowych można zbierać?

  Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

  Dbamy o to, aby nie zbierać od Ciebie danych, które nie mają związku z celem, dla którego z nami jesteś. Dane, które nie są niezbędne do tego celu możesz podać dobrowolnie, aby ułatwić nam kontakt z Tobą lub skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, które mogą ułatwić Ci współpracę z nami.

  Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Tobą.

  Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

  W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek pobierania i potwierdzania danych abonentów czy obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych zależą od tego, jaka relacja nas łączy. Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

  Informacje te znajdziesz w zakładkach:

  Jeśli jesteś abonentem

  Jeśli udostępniłeś dane dla celów marketingowych

  Jeśli kontaktujesz się z nami w celach obsługowych

  Jeśli jesteś pełnomocnikiem

  Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, serwisów i usług on-line

  Jakie masz prawa?

  RODO przyznaje Ci szereg praw, dotyczących Twoich danych.

  Przejdź do zakładki Twoje prawa, aby dowiedzieć się więcej.

  Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych systemów teleinformatycznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników – wszystko po, by Twoje dane nie trafiły w niepowołane ręce. Stosujemy w tym celu środki techniczne i organizacyjne, między innymi takie jak pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych. Regularnie testujemy i oceniamy skuteczność stosowanych przez nas środków.

  Jak się kontaktować w sprawie Twoich danych?

  Netia S.A., jako administrator Twoich danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowością przetwarzania Twoich danych.

  Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć jak się z nim skontaktować oraz jak składać wnioski i wykonywać prawa dotyczące Twoich danych.
   

 • Jeśli jesteś abonentem

  INFORMACJA TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/ABONENTA/KUPUJĄCEGO

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
  1. TK Telekom spółka z.o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie Danych Kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów TK Telekom spółka z.o.o., lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
   4. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Komu dane osobowe będą przekazywane
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus i innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  7. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  8. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
  9. Przed zawarciem umowy podejmowana jest zautomatyzowana decyzja czy zawarcie umowy będzie się wiązało z wpłaceniem kaucji i w jakiej wysokości. Decyzja podejmowana jest na podstawie oceny wiarygodności płatniczej Klienta. Ocena ta dokonywana jest poprzez odniesienie do modelu statystycznego powstałego w wyniku analizy zachowań klientów w przeszłości, uwzględniającego ich cechy demograficzne takie jak wiek, obszar geograficzny, zatrudnienie oraz behawioralne takie jak regulowanie należności, typ kontraktu, inne zawarte kontrakty. Zautomatyzowana decyzja o nałożeniu kaucji podejmowana jest także w przypadku odmowy wyrażenia zgody na dokonanie weryfikacji Klienta w biurach informacji gospodarczej i u innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
  10. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
  11. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
  12. W przypadkach określonych w pkt 13-15 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
 • Jeśli udostępniłeś dane do celów marketingowych

  INFORMACJA TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI I PRODUKTAMI TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O. PODMIOTÓW TRZECICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O.

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
  1. TK Telekom spółka z.o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby TK Telekom spółka z.o.o. mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów TK Telekom spółka z.o.o. lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:
  I. w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  II. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów TK Telekom spółka z.o.o. lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  III. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Komu dane osobowe będą przekazywane
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  7. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  8. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.
 • Jeśli kontaktujesz się z nami w celach obsługowych

  W przypadku korzystania z gwarancji administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot udzielający gwarancji.
  W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi zastosowanie ma poniższa informacja.

  INFORMACJA TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
  1. TK Telekom spółka z.o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55) pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów TK Telekom spółka z.o.o., takich jak obsługa zgłoszeń kierowanych do TK Telekom spółka z.o.o. i udzielanie odpowiedzi, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
   2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Komu dane osobowe będą przekazywane
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  7. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  8. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeśli jesteś pełnomocnikiem

  INFORMACJA TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O.  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
  1. TK Telekom spółka z.o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Dane osobowe zostały otrzymane od mocodawcy, który wskazał Panią/Pana, jako osobę upoważnioną. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   I. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, tj. mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa, w zależności od zakresu pełnomocnictwa - w celu zawarcia lub wykonania zawartej przez mocodawcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   II. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   III. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów TK Telekom spółka z.o.o., jak windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania Umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

   Od kogo dane zostały pozyskane
  4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby (tzw. mocodawcy), która ustanowiła Panią/Pana swoim pełnomocnikiem.

   Zakres pozyskanych danych
  5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:
   I. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, NIP),
   II. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),
   III. inne dane przekazane przez mocodawcę lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana.
  6. Podanie danych identyfikacyjnych pełnomocnika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek umożliwienia dokonania czynności przez pełnomocnika. Odmowa podania danych identyfikacyjnych pełnomocnika uniemożliwia dokonywanie czynności przez pełnomocnika.

   Komu dane osobowe będą przekazywane
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: mocodawcy, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
  8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  9. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy zawartej z mocodawcą, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeśli jesteś przedstawicielem bądź osobą kontaktową naszego Kontrahenta

  INFORMACJA TK TELEKOM SPÓŁKA Z.O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (OSOBA REPREZENTUJĄCA KONTRAHENTA ORAZ OSOBA KONTAKTOWA KONTRAHENTA)

   
       Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
  1. TK Telekom spółka z.o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: iod@netia.pl
  3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres: iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

   Definicje
  4. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
  5. Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
  6. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

   Od kogo dane zostały pozyskane
  7. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
  8. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.

   Zakres przetwarzanych danych
  9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie:
   a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko);
   b) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email);
   c) inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  11. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
   a) zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   b) umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   d) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w tym za pomocą monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
   f) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

   Komu dane osobowe będą przekazywane
  12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  13. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  14. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
  15. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  16. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych
  17. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Twoje prawa

  Możesz skorzystać z następujących praw:

  Do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli Twoje dane się zmienią, masz prawo podać nam poprawne i aktualne dane, a my je poprawimy lub zaktualizujemy. Zapobiegnie to np. wysyłaniu do Ciebie korespondencji na adres, pod którym już nie przebywasz. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o udokumentowanie zmiany, szczególnie gdy wymagają od nas tego przepisy prawa.

  Dostępu do danych – możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, które Twoje dane przetwarzamy.

  Do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" – jeśli uznasz, że Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do nas o ich usunięcie. Pamiętaj jednak, że jeśli łączy nas umowa, nie możemy jeszcze o Tobie zapomnieć, ponieważ chcemy się z niej nadal wywiązywać. Nie będziemy mogli również uwzględnić Twojego wniosku o „bycie zapomnianym", np. jeśli potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo.

  Do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Jeśli świadczymy lub świadczyliśmy Ci usługi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma naliczania przez nas opłat ani dochodzenia należności.

  Do przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od nas do innego podmiotu dane, które nam dostarczyłeś. Pamiętaj jednak, że udostępnimy dane na Twoje żądanie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostaną przyjęte i jak będą dalej przetwarzane.

  Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – jeśli złożysz taki wniosek, pamiętaj aby opisać Twoją szczególną sytuację, żebyśmy mogli ocenić, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony.

  Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – jeśli złożysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarzać, w tym profilować, Twoje dane w celach marketingowych. Pamiętaj, że nie będziemy wtedy mogli informować Cię o nowych ofertach, promocjach i usługach.

  Do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
  Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć jak łatwo wycofać Twoje zgody oraz jak się z nami kontaktować w celu realizacji Twoich praw.

  Pamiętaj, że w celu realizacji Twoich praw jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości. W przeciwnym wypadku moglibyśmy ujawnić informacje o Tobie osobie nieuprawnionej.
 • Kontakt

  Zgody i ich wycofanie

  Zgody możesz w prosty sposób wyrazić i wycofać składając oświadczenie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

  Dane osobowe

  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55) pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Katarzyna Lewandowska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@netia.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez TK Telekom spółka z.o.o., w tym realizacji Państwa praw.

  Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w szczególności przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji, które powinny być kierowane poprzez Dział Obsługi Klienta (tel.  801 022 000 lub z tel. kom. +48 42 205 45 55) pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

Siedziba spółki

TK Telekom Sp. z o.o.
03-743 Warszawa
ul. Kijowska 10/12A

Wysokość kapitału zakładowego 384.900.500,00 złotych. Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000024788, NIP: 526-25-48-753

Potrzebujesz informacji - skontaktuj się z nami

Umów kontakt z doradcą