Informacja prawna - Netia
Menu główne

Informacja prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną netia.pl ("Strony Netii") zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Netia SA oraz jej podmioty stowarzyszone ("Netia") nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Niniejsze Strony Netii mogą zawierać ogólne dane dotyczące papierów wartościowych emitowanych przez Netię. Dane te zamieszczone są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Pomoc ze strony fachowych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym jest zalecana w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Netii.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszych Stronach Netii zostały przez Netię otrzymane ze źródeł, które Netia uznała za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Netia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Netii wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na Stronach Netii.

Netia nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Netii za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Netii, jak również związane z nie zamieszczeniem przez Netię jakichkolwiek danych na Stronach Netii. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Netia została o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiona.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Stron Netii w tym do układ graficznego oraz do zamieszczonych na Stronach Netii elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Netii, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane (nie dotyczy to prawa do zamieszczana odsyłaczy, tzw. linków, do Stron Netii, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie odsyłaczy nie spowoduje wyświetlania się Stron Netii lub ich części w ramkach, tzw. frames, będących elementem innych stron internetowych), zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Netii, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Netii oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera.

Zgoda na wykorzystanie dokumentów (takich jak komunikaty prasowe oraz arkusze danych) znajdujących się na Stronach Netii obejmuje prawo sporządzenia jednej niezmienionej kopii w postaci wydruku dla celów własnych, niekomercyjnych, z załączoną treścią niniejszego oświadczenia o Wyłączeniu Odpowiedzialności, Prawach Autorskich oraz Znakach Towarowych. Dokumenty o których mowa powyżej nie mogą obejmować układu graficznego Stron Netii. Wszelkie elementy Stron Netii korzystają z ochrony na podstawie praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych oraz innych praw i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części.

Netia prosi by za pośrednictwem Stron Netii nie były przesyłane Netii jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, w stosunku do których prawa są zastrzeżone. Netia oświadcza, że nie będzie traktować jakichkolwiek danych przekazanych poprzez Strony Netii jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie przez Netię zaznaczone. Przekazując Netii poprzez Strony Netii jakiekolwiek dane, o ile odmiennie nie zostanie przez Netię zaznaczone, użytkownicy odwiedzający Strony Netii udzielają Netii bezwarunkową licencję oraz zgodę na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Netię pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób.

 

Znaki towarowe

Netia SA jest uprawniona do posługiwania się znakami towarowymi Netia©, Netia Telekom©, Netia South©, Netia on Line©, Netia 1©, Netia Business©, Internetia©, Netia ISDN© oraz Netia.com©.

 

Ochrona danych

Netia otrzymuje imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej, oraz inne dane identyfikujące, wyłącznie poprzez ich przekazanie przez użytkowników przy subskrypcji komunikatów prasowych oraz przy rejestracji dla udostępnienia prospektu emisyjnego. Informacje te gromadzone są przez Netię przy pełnej wiedzy ze strony użytkowników - przekazanie takich informacji Netii wymaga świadomego działania. Netia uznaje prawo do prywatności osób udzielających dane i nie będzie sprzedawać jakichkolwiek danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednocześnie, Netia zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w celach badania rynku. W przypadku chęci zmiany jakichkolwiek z danych przekazanych Netii, prosimy o kontakt. 

 

Pliki Cookie

Netia wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika) na swoich stronach internetowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.