Netia - strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2017 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie Rozporządzenie (dalej „Rozporządzenie”) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Nowe Rozporządzenie wprowadza korzystne dla abonentów rozwiązania: ustanawia, na obszarze Unii Europejskiej, jednolite zasady równego dostępu do otwartego internetu oraz związane z tym prawa użytkowników końcowych i obowiązki dostawców usług dostępu do internetu. Równocześnie wprowadzony został nakaz, aby dostawca usługi dostępu do internetu traktował każdy ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, czy ingerencji bez względu na nadawcę lub odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechnianie treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też urządzenia końcowe, a środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawcę były przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być podyktowane względami handlowymi. Zakazane zostały również wszelkie praktyki zarządzania ruchem wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które blokują, spowalniają, zmieniają, ograniczają, faworyzują lub ingerują w odpowiednie treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji i usług, lub też pogarszają ich jakość, chyba, że takie środki są uzasadnione i przewidziane w Rozporządzeniu.

Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. 60 a ust. 3a oraz art. 61 ust 5 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązujących u Operatora Regulaminu, Umów oraz Cennika wynikające z wejścia w życie nowego Rozporządzenia.

W załącznikach przedkładamy List o zmianie wzorca, zmieniony Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia i inne zmienione dokumenty abonenckie.

Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian tak Regulaminu, Umowy, jak i Cennika.

Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe.

Technologia światłowodowa z wykorzystaniem niewidzialnego światła laserowego.

Operator informuje, iż świadczenie usług w oparciu o technologię światłowodową wiąże się z wykorzystaniem niewidzialnego światła laserowego. Nie należy patrzeć w źródło światła lasera, ponieważ istnieje zagrożenie utraty wzroku. W przypadku kontaktu wzroku ze światłem lasera zaleca się wizytę u lekarza okulisty.

Prawidłowe użytkowanie udostępnionej infrastruktury, w tym sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń nie grozi zetknięciem ze światłem lasera. Neleży zachowć szczególną ostrożność przy zmianie okablowania światłowodu, ponieważ grozi to zetknięciem ze światłem lasera.
Wszelkie urządzenia Operatora posiadają odpowiednie oznakowanie , a przed ich użyciem Urządzeń należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcją działania.

Operator zastosował wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia celem uniknięcia kontaktu z niewidzialnym światłem lasera, w szczególności kontaktu z oczami.
Wszelkie samodzielne działania i zmiany dokonywane w Urządzeniu i sieci należy dokonywać za zachowaniem szczególnej ostrożności.
W przypadku uszkodzenia kabla należy niezwłocznie zawiadomić Operatora.
Operator w szczególności zwraca uwagę na możliwość kontaktu z niewidzialnym światłem laserowym przez dzieci.

Przypominamy ! Nie należy patrzeć w źródło światła lasera – istnieje zagrożenie utraty wzroku. W przypadku kontaktu zaleca się wizytę u lekarza okulisty.

Szanowni Państwo,

10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), (dalej „Ustawa”), która stanowi w istocie implementację części materialnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).

Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. art. 60 a ust. 3a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązującego u Operatora Regulaminu, wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy.
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian  Regulaminu.
Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne).
Zmiana nie ma wpływu na wysokość opłat abonamentowych oraz cennikowych.