Światłowód (internet światłowodowy) do 2 Gb/s, Telewizja, Telefon | Netia
Menu główne
Dane osobowe

 • Informacje ogólne

  Co to są dane osobowe?

  Dane osobowe oznaczają:

  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Jakie dane o Tobie przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane osobowe które nam podasz na przykład podczas zawierania umowy, albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

  Dane możemy także pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł danych, jak na przykład rejestr CEIDG, ale też od innych podmiotów - jak na przykład od naszych Partnerów, z którymi przygotowujemy dla Ciebie wspólne usługi i promocje.

  Jak wiele danych osobowych można zbierać?

  Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

  Dbamy o to, aby nie zbierać od Ciebie danych, które nie mają związku z celem, dla którego z nami jesteś. Dane, które nie są niezbędne do tego celu możesz podać dobrowolnie, aby ułatwić nam kontakt z Tobą lub skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, które mogą ułatwić Ci współpracę z nami.

  Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Tobą.

  Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

  W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek pobierania i potwierdzania danych abonentów czy obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych zależą od tego, jaka relacja nas łączy. Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

  Informacje te znajdziesz w zakładkach:

  Jeśli jesteś abonentem

  Jeśli udostępniłeś dane dla celów marketingowych

  Jeśli kontaktujesz się z nami w celach obsługowych

  Jeśli jesteś pełnomocnikiem

  Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, serwisów i usług on-line

  Jakie masz prawa?

  RODO przyznaje Ci szereg praw, dotyczących Twoich danych.

  Przejdź do zakładki Twoje prawa, aby dowiedzieć się więcej.

  Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych systemów teleinformatycznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników – wszystko po, by Twoje dane nie trafiły w niepowołane ręce. Stosujemy w tym celu środki techniczne i organizacyjne, między innymi takie jak pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych. Regularnie testujemy i oceniamy skuteczność stosowanych przez nas środków.

  Jak się kontaktować w sprawie Twoich danych?

  Netia S.A., jako administrator Twoich danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowością przetwarzania Twoich danych.

  Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć jak się z nim skontaktować oraz jak składać wnioski i wykonywać prawa dotyczące Twoich danych.
   

 • General Information

  What is personal data?

  Personal data means:

  all information regarding an identified or an identifiable natural person.

  Effective 25 May 2018 personal data processing is regulated by the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (“GDPR”).

  What data do we process about you?

  We process personal data which you provide to us, for example, when concluding a contract or which we obtain in connection with the provision of services.

  We may also obtain data from publicly available data sources, such as the CEIDG register, but also from other entities, such as our partners with whom we prepare joint services and promotions for you.

  How much personal data can be collected?

  Pursuant to GDPR regulation only the data which is indispensable for achieving the purpose of data processing can be processed.

  We take care not to collect from you any data which is not associated with the purpose for which you are with us. The data which is indispensable for the purpose can be provided by you voluntarily to facilitate contacts with you, or to enjoy additional functionalities which can make the cooperation with us easier.

  What are the grounds that we rely on for processing of your personal data?

  We process your personal data only on the legal basis defined in the GDPR, depending on the relations that connect us with you.

  In most cases it is the implementation of the agreement between us, or your consent expressed for accomplishing the purpose of the agreement, but we also have some other data processing needs associated with our operations – we report, analyze, verify the data, settle accounts with subcontractors, etc. We do so to deliver products and provide services to you, continuously improve their quality as well as to protect ourselves and you against fraud associated with personal data theft or impersonation.

  To some extent we collect and process your data only because the valid law imposes such obligations on us, e.g. the duty of collecting and confirming subscriber data, or the duty of keeping tax documentation.

  The purposes and the legal grounds of data processing depend on the relation between us and you. Detailed information can be found in the notice regarding personal data processing.

  The information can be found in respective bookmarks:

  When you are a subscriber

  When you have provided your data to us for marketing purposes

  When you contact us for customer service purposes

  When you are a representative of a subscriber

  When you use our applications and on-line services

  When you are a representative or a contact person at our Contracting Party’s company

  What are your rights?

  GDPR grants you numerous rights regarding your data.

  Go to Your rights bookmark to learn more.

  How do we protect your data?

  Protection of your personal data is a priority for us. We continuously take care of our data communication systems and of relevant training of our employees. We do it all to make sure that no unauthorized parties get hold of your data. To this purpose we employ technical and organizational means, such as hashing and encryption of personal data. We regularly test and assess the effectiveness of the measures we use to protect your data.

  How to contact us about your data?

  Netia S.A., acting as the controller of your personal data, has named a Data Protection Officer who watches over the security and the correctness of processing of your data.

  Go to the Contact bookmark to see whom to contact and how to file requests and exercise the rights related to your data.

 • Jeśli jesteś abonentem

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/ABONENTA/KUPUJĄCEGO

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel.  801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie Danych Kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
   4. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   Komu dane osobowe będą przekazywane
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus i innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  7. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
  13. Przed zawarciem umowy podejmowana jest zautomatyzowana decyzja czy zawarcie umowy będzie się wiązało z wpłaceniem kaucji i w jakiej wysokości. Decyzja podejmowana jest na podstawie oceny wiarygodności płatniczej Klienta. Ocena ta dokonywana jest poprzez odniesienie do modelu statystycznego powstałego w wyniku analizy zachowań klientów w przeszłości, uwzględniającego ich cechy demograficzne takie jak wiek, obszar geograficzny, zatrudnienie oraz behawioralne takie jak regulowanie należności, typ kontraktu, inne zawarte kontrakty. Zautomatyzowana decyzja o nałożeniu kaucji podejmowana jest także w przypadku odmowy wyrażenia zgody na dokonanie weryfikacji Klienta w biurach informacji gospodarczej i u innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
  14. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
  15. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
  16. W przypadkach określonych w pkt 13-15 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
 • When you are a subscriber

  INFORMATION BY NETIA S.A. ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA OF A CUSTOMER / A SUBSCRIBER / A BUYER

  Who will process the personal data and how to contact the entity

  1. Netia S.A., address: ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR"). Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).
  2. The controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing at the above-mentioned address of the controller, marked „Inspektor ochrony danych” (Data Protection Officer).

   Purposes and legal basis of personal data processing
  3. Providing of Activation Data is a condition for concluding an agreement. Refusal to provide the Activation Data prevents conclusion of the agreement. An obligation of providing the first and last name, PESEL or the name, the series and the number of the document confirming a person’s identity results from the Act of 16 July 2004 – Telecommunication Law. Provision of other data does not constitute a condition for conclusion of an agreement but may be required if the option of concluding an agreement in a document form has been selected.
  4. Personal data are processed, including profiling, for the purpose of:
   I. undertaking activities prior to entering into an agreement and for the performance of an agreement – pursuant to Article 6 item 1 letter b of GDPR,
   II. ensuring compliance with legal obligations – pursuant to Article 6 item 1 letter c of GDPR,
   III. the legitimate interests pursued Netia or by a third party, such as: marketing, collections, detection and elimination of irregularities in the process of conclusion and performance of an agreement, internal purposes related to the provision of Services and conducting of business activities, including evidence gathering, analytical and statistical purposes as well as development of statistical models - pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR, or
   IV. processing based on the granted consent, exclusively for a specific purpose indicated in the contents of consent - pursuant to Article 6 item 1 letter a of GDPR.

   To whom the personal data will be transferred
  5. Personal data may be transferred to countries / international organizations located outside of the European Economic Area, where such a country / organization, based on the decision of the European Union, is deemed as ensuring an adequate level of personal data protection, equivalent to the degree of protection valid on the territory of the European Economic Area or provided that the appropriate safeguards are applied, which may consist in applying valid corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, standard personal data protection clauses adopted by the President of the Personal Data Protection Office or contractual clauses authorized by the President of the Personal Data Protection Office, while the copies thereof may be obtained by submitting a request in the manner mentioned in item 1 above.

   For how long will the personal data be processed
  6. Personal data will be processed during the validity of an agreement as well as after its termination or, in a situation when an agreement has not been finally concluded, for the period: a) envisaged for the fulfillment of the obligations resulting from the provisions of the law concerning national defense, state security and public law and order, as well as tax and accounting regulations, b) for the period of limitation of claims and until the end of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring personal data processing, and, if processed on the basis of a granted consent – until the purpose for which the consent has been granted is achieved or until the consent is revoked, whichever comes earlier.

   What rights are associated with personal data
  7. You have the right to right to rectification of data, access the data, erase the data, restrict processing of the data, port the data supplied to the controller.
  8. You have the right to object against data processing which is performed based on the legitimate interest of the controller or a third party, including profiling, due to the reasons related to specific circumstances, and to object against data processing for direct marketing purposes, including profiling.
  9. With respect to the data processed based on a granted consent – you have the right to withdraw such consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out prior to its withdrawal.
  10. The above mentioned requests and declarations shall be submitted in the manner indicated in item 1 above.

   Where a complaint regarding personal data protection can be filed
  11. A complaint regarding personal data processing can be filed to the supervising authority dealing with personal data processing. The President of the Personal Data Protection Office is the supervising authority in the Republic of Poland.

   Automated processing of personal data
  12. Prior to concluding the agreement an automated decision is made to determine whether entering into the agreement will require the customer to pay a deposit and if so, then in what amount. The related decision is made on the basis of the client’s credit scoring. The assessment is performed by referring to a statistical model created as a result of the analysis of the customers’ past behavior, including their demographic characteristics, such as age, the area where they live, their employment as well as other behavioral characteristics, such as payment of dues, types of contracts customers have entered into, other contracts they are party to. The automated decision to request a deposit is also made in the situation when a Client refuses to give consent to verification by credit reference bureaus or on the basis of the information obtained from other telecommunication companies.
  13. Automated decisions are made during the performance of an agreement in order to counter the activities which constitute a breach of the agreement, resulting in the possibility of further use of telecommunication services being blocked and the agreement being terminated. These decisions are made based on an analysis of network traffic parameters, that is type, value and direction of calls, time of call set-up and the reason for disconnecting a call.
  14. If the limits defined in the agreement (e.g. value, volume, time limits) are reached or exceeded during the performance of an agreement, then the consequences set out in the agreement follow automatically (e.g. restriction, suspension or blocking the possibility of using the services, sending of a notification, request for payment of a deposit).
  15. In the cases mentioned in items 12-14, you have the right to seek intervention by a Controller’s representative, express your own opinion or question the decision that was made by submitting a request in the manner described in item 1 above.
 • Jeśli udostępniłeś dane do celów marketingowych

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI I PRODUKTAMI NETIA S.A./PODMIOTÓW TRZECICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NETIA S.A.

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Netia S.A. mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Netia S.A. lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

   I. w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   II. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A. lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   III. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Komu dane osobowe będą przekazywane

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.
   
 • When you have provided your data to us for marketing purposes

  INFORMATION BY NETIA S.A. ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE PERSONS INTERESTED IN THE SERVICES AND PRODUCTS OFFERED BY NETIA / THIRD PARTIES WHO COOPERATE WITH NETIA

  Who will process the personal data and how to contact the entity

  1. Netia S.A., address: ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR"). Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).
  2. The controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing at the above-mentioned address of the controller, marked „Inspektor ochrony danych” (Data Protection Officer).

   Purposes and legal basis of personal data processing
  3. Providing of data is voluntary but it is indispensable to enable Netia to present to the interested party the offer or the information regarding the services and products offered by Netia or by other parties.
  4. Personal data are processed, including profiling, for the purpose of:

   I. taking the actions indicated in the content of the expressed consent – pursuant to Article 6 item 1 letter a of GDPR,
   II. ensuring the pursuit of the legitimate interests of Netia or of a third party, such as supporting of internal processes associated with a party’s business operations, supporting civil and enforcement proceedings as well as administrative and penal proceedings - pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR, or
   III. ensuring compliance with legal obligations – pursuant to Article 6 item 1 letter c of GDPR.

   To whom the personal data will be transferred

  5. Personal data may be transferred to the following categories of recipients: entities providing to the controller the services that are required for fulfilling the above mentioned purposes, including logistic partners, IT partners, entities providing technical, organizational and consulting support, to other sub-contractors providing technical or organizational support, other subcontractors in the field of customer service, marketing services, parties entitled to obtain the data by virtue of the law, Polsat Plus Group companies.
  6. Personal data may be transferred to countries / international organizations located outside of the European Economic Area, where such a country / organization, based on the decision of the European Union, is deemed as ensuring an adequate level of personal data protection, equivalent to the degree of protection valid on the territory of the European Economic Area or provided that the appropriate safeguards are applied, which may consist in applying valid corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, standard personal data protection clauses adopted by the President of the Personal Data Protection Office or contractual clauses authorized by the President of the Personal Data Protection Office, while the copies thereof may be obtained by submitting a request in the manner mentioned in item 1 above.

   For how long will the personal data be processed
  7. Personal data will be processed until the purpose for which the consent has been granted is achieved or until the consent is revoked, whichever comes earlier, and then for the period of limitation of claims and until the end of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring personal data processing.

   What rights are associated with personal data
  8. You have the right to right to rectification of data, access the data, erase the data, restrict processing of the data, port the data supplied to the controller.
  9. You have the right to object against data processing which is performed based on the legitimate interest of the controller or a third party, including profiling, due to the reasons related to specific circumstances, and to object against data processing for direct marketing purposes, including profiling.
  10. With respect to the data processed based on a granted consent – you have the right to withdraw such consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out prior to its withdrawal.
  11. The above mentioned requests and declarations shall be submitted in the manner indicated in item 1 above.

   Where a complaint regarding personal data protection can be filed
  12. A complaint regarding personal data processing can be filed to the supervising authority dealing with personal data processing. The President of the Personal Data Protection Office is the supervising authority in the Republic of Poland.

   Privacy Policy applies to personal data processing of the users of services and Internet portals.
 • Jeśli kontaktujesz się z nami w celach obsługowych

  W przypadku korzystania z gwarancji administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot udzielający gwarancji.
  W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi zastosowanie ma poniższa informacja.

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A., takich jak obsługa zgłoszeń kierowanych do Netia S.A. i udzielanie odpowiedzi, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
   2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   Komu dane osobowe będą przekazywane
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • When you contact us for customer service purposes

  When you exercise your rights under a warranty, the party providing the warranty is the controller of your personal data.

  When you exercise your rights under a statutory warranty, then the below information shall apply.

  INFORMATION BY NETIA S.A. ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA

  Who will process the personal data and how to contact the entity

  1. Netia S.A., address: ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR"). Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).
  2. The controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing at the above-mentioned address of the controller, marked „Inspektor ochrony danych” (Data Protection Officer).

   Purposes and legal basis of personal data processing
  3. Providing of data is not required by law but it is indispensable to process requests and provide answers.
  4. Personal data are processed for the purpose of:
   I. ensuring the pursuit of the legitimate interests of Netia or of a third party, such as supporting of internal processes associated with a party’s business operations, supporting civil and enforcement proceedings as well as administrative and penal proceedings - pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR, or
   II. ensuring compliance with legal obligations – pursuant to Article 6 item 1 letter c of GDPR.

   To whom the personal data will be transferred
  5. Personal data may be transferred to the following categories of recipients: entities providing to the controller the services that are required for fulfilling the above mentioned purposes, including IT partners, entities providing technical or organizational support, other sub-contractors providing customer care services, parties entitled to obtain the data by virtue of the law.
  6. Personal data may be transferred to countries / international organizations located outside of the European Economic Area, where such a country / organization, based on the decision of the European Union, is deemed as ensuring an adequate level of personal data protection, equivalent to the degree of protection valid on the territory of the European Economic Area or provided that the appropriate safeguards are applied, which may consist in applying valid corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, standard personal data protection clauses adopted by the President of the Personal Data Protection Office or contractual clauses authorized by the President of the Personal Data Protection Office, while the copies thereof may be obtained by submitting a request in the manner mentioned in item 1 above.

   For how long will the personal data be processed
  7. Personal data will be processed until the end of the processing of a request, and then for the period of limitation of claims and until the end of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring personal data processing.

   What rights are associated with personal data
  8. You have the right to right to rectification of data, access the data, erase the data, restrict processing of the data, port the data supplied to the controller.
  9. You have the right to object against data processing which is performed based on the legitimate interest of the controller or a third party, including profiling, due to the reasons related to specific circumstances, and to object against data processing for direct marketing purposes, including profiling.
  10. The above mentioned requests and declarations shall be submitted in the manner indicated in item 1 above.

   Where a complaint regarding personal data protection can be filed
  11. A complaint regarding personal data processing can be filed to the supervising authority dealing with personal data processing. The President of the Personal Data Protection Office is the supervising authority in the Republic of Poland.

   Privacy Policy applies to personal data processing of the users of services and Internet portals.
 • Jeśli jesteś pełnomocnikiem

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Dane osobowe zostały otrzymane od mocodawcy, który wskazał Panią/Pana, jako osobę upoważnioną. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   I. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, tj. mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa, w zależności od zakresu pełnomocnictwa - w celu zawarcia lub wykonania zawartej przez mocodawcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   II. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   III. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A., jak windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania Umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

   Od kogo dane zostały pozyskane
  4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby (tzw. mocodawcy), która ustanowiła Panią/Pana swoim pełnomocnikiem.

   Zakres pozyskanych danych
  5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:
   I. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, NIP),
   II. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),
   III. inne dane przekazane przez mocodawcę lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana.
  6. Podanie danych identyfikacyjnych pełnomocnika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek umożliwienia dokonania czynności przez pełnomocnika. Odmowa podania danych identyfikacyjnych pełnomocnika uniemożliwia dokonywanie czynności przez pełnomocnika.

   Komu dane osobowe będą przekazywane
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: mocodawcy, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
  8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  9. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy zawartej z mocodawcą, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
 • When you are a representative of a subscriber

  INFORMATION BY NETIA S.A. ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA

  Who will process the personal data and how to contact the entity

  1. Netia S.A., address: ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR"). Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).
  2. The controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing at the above-mentioned address of the controller, marked „Inspektor ochrony danych” (Data Protection Officer).

   Purposes and legal basis of personal data processing
  3. Providing the represantative’s identification data is not a statutory requirement, but it is a condition for the attorey to perform an action. The refusal to provide the represantative’s identification data makes it impossible for the attorney to act.
  4. Personal data are processed for the purpose of:
   I. in order to fulfil the legitimate interests of a third party - the principal granting the power of attorney, depending on the scope of the power of attorney - in order to conclude or perform the contract concluded by the principal – pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR,
   II. ensuring compliance with legal obligations – pursuant to Article 6 item 1 letter c of GDPR,
   III. the legitimate interests pursued Netia or by a third party, such as: marketing, collections, detection and elimination of irregularities in the process of conclusion and performance of an agreement, internal purposes related to the provision of Services and conducting of business activities, including evidence gathering, analytical and statistical purposes as well as development of statistical models - pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR.

   From whom the data was collected
  5. Your personal data was collected directly from you or from the person (so-called principal) who appointed you as his/her representative.

   The scope of personal data
  6. The scope of the processed data includes in particular the following categories:
   I. identification data (e.g. name and surname, PESEL, number and series of identity document, NIP),
   II. contact data (e.g. telephone number, e-mail address),
   III. other data provided by the principal or provided directly by you.

   To whom the personal data will be transferred
  7. Personal data may be transferred to the following categories of recipients: the principal, entities providing to the controller the services that are required for fulfilling the above mentioned purposes, including logistic partners, IT partners, entities providing after-sale services and repair services, entities providing technical, organizational and consulting support, other subcontractors with respect to conclusion of agreements and customer service, charging and processing of payments, pursuing of claims, companies who are members of Polsat Plus Group.
    
  8. Personal data may be transferred to countries / international organizations located outside of the European Economic Area, where such a country / organization, based on the decision of the European Union, is deemed as ensuring an adequate level of personal data protection, equivalent to the degree of protection valid on the territory of the European Economic Area or provided that the appropriate safeguards are applied, which may consist in applying valid corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, standard personal data protection clauses adopted by the President of the Personal Data Protection Office or contractual clauses authorized by the President of the Personal Data Protection Office, while the copies thereof may be obtained by submitting a request in the manner mentioned in item 1 above.

   For how long will the personal data be processed
  9. Personal data will be processed during the validity of an agreement made with the principal as well as after its termination or, in a situation when an agreement has not been finally concluded, for the period: a) envisaged for the fulfillment of the obligations resulting from the provisions of the law concerning national defense, state security and public law and order, as well as tax and accounting regulations, b) for the period of limitation of claims and until the end of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring personal data processing.

   What rights are associated with personal data
  10. You have the right to right to rectification of data, access the data, erase the data, restrict processing of the data, port the data supplied to the controller.
  11. You have the right to object against data processing which is performed based on the legitimate interest of the controller or a third party, including profiling, due to the reasons related to specific circumstances, and to object against data processing for direct marketing purposes, including profiling.
  12. The above mentioned requests and declarations shall be submitted in the manner indicated in item 1 above.

   Where can you file a complaint regarding personal data protection
  13. A complaint regarding personal data processing can be filed to the supervising authority dealing with personal data processing. The President of the Personal Data Protection Office is the supervising authority in the Republic of Poland.
 • Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, serwisów i usług on-line

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta w serwisie. Odmowa podania danych uniemożliwia założenie konta.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów NETIA S.A. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.
   Komu dane osobowe będą przekazywane
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

 • When you use our applications and on-line services

  INFORMATION BY NETIA S.A. ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA

  Who will process the personal data and how to contact the entity

  1. Netia S.A., address: ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR"). Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).
  2. The controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing at the above-mentioned address of the controller, marked „Inspektor ochrony danych” (Data Protection Officer).

   Purposes and legal basis of personal data processing
  3. Providing the data indicated in the form is voluntary, but necessary to create an account on the website. Refusal to provide data makes it impossible to create an account.
  4. Personal data are processed, including profiling, for the purpose of:
   I. assuring access to the service - pursuant to Article 6 item 1 letter b of GDPR,
   II. ensuring compliance with legal obligations – pursuant to Article 6 item 1 letter c of GDPR,
   III. the legitimate interests pursued Netia or by a third party, such as: marketing, collections, detection and elimination of irregularities in the process of conclusion and performance of an agreement, internal purposes related to the provision of Services and conducting of business activities, including evidence gathering, analytical and statistical purposes as well as development of statistical models - pursuant to Article 6 item 1 letter f of GDPR.

   To whom the personal data will be transferred
  5. Personal data may be transferred to the following categories of recipients: entities providing to the controller the services that are required for fulfilling the above mentioned purposes, IT partners, entities providing technical, organizational and consulting support, other subcontractors with respect to customer service, charging and processing of payments, marketing, integrators and entities providing additional services under premium rate services, entities authorized by law, companies who are members of Polsat Plus Group.
  6. Personal data may be transferred to countries / international organizations located outside of the European Economic Area, where such a country / organization, based on the decision of the European Union, is deemed as ensuring an adequate level of personal data protection, equivalent to the degree of protection valid on the territory of the European Economic Area or provided that the appropriate safeguards are applied, which may consist in applying valid corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, standard personal data protection clauses adopted by the President of the Personal Data Protection Office or contractual clauses authorized by the President of the Personal Data Protection Office, while the copies thereof may be obtained by submitting a request in the manner mentioned in item 1 above.

   For how long will the personal data be processed
  7. Personal data will be processed till the moment of deletion of an account from a service, and then for the period: a) envisaged for the fulfillment of the obligations resulting from the provisions of the law concerning national defense, state security and public law and order, as well as tax and accounting regulations, b) for the period of limitation of claims and until the end of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring personal data processing, and, if processed on the basis of a granted consent – until the purpose for which the consent has been granted is achieved or until the consent is revoked, whichever comes earlier.

   What rights are associated with personal data
  8. You have the right to right to rectification of data, access the data, erase the data, restrict processing of the data, port the data supplied to the controller.
  9. You have the right to object against data processing which is performed based on the legitimate interest of the controller or a third party, including profiling, due to the reasons related to specific circumstances, and to object against data processing for direct marketing purposes, including profiling.
  10. With respect to the data processed based on a granted consent – you have the right to withdraw such consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out prior to its withdrawal.
  11. The above mentioned requests and declarations shall be submitted in the manner indicated in item 1 above.

   Where a complaint regarding personal data protection can be filed
  12. A complaint regarding personal data processing can be filed to the supervising authority dealing with personal data processing. The President of the Personal Data Protection Office is the supervising authority in the Republic of Poland.

   Privacy Policy shall apply to the processing of personal data of users of Internet services and portals.
 • Jeśli jesteś przedstawicielem bądź osobą kontaktową naszego Kontrahenta

  INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (OSOBA REPREZENTUJĄCA KONTRAHENTA ORAZ OSOBA KONTAKTOWA KONTRAHENTA)

   

       Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. Netia S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: iod@netia.pl
  3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres: iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

   Definicje
  4. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
  5. Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
  6. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

   Od kogo dane zostały pozyskane
  7. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
  8. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.

   Zakres przetwarzanych danych
  9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie:
   a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko);
   b) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email);
   c) inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  11. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
   a) zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   b) umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   d) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w tym za pomocą monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
   f) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

   Komu dane osobowe będą przekazywane
  12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.

   Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
  13. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

   Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
  14. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
  15. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  16. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

   Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych
  17. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • When you are a representative or a contact person at our Contracting Party’s company

  INFORMATION FROM NETIA S.A. ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

  Who is going to process the personal data and how to contact them

  1. Netia S.A. (hereinafter referred to as: the “Company”) with its registered seat in Warsaw at ul. Poleczki 13, 02-822 Warsaw is the Controller of your personal data within the meaning of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as: the “GDPR”).
  2. Any requests, statements and correspondence concerning personal data protection should be sent in writing to the above-mentioned address of the Company's registered seat or via e-mail to the following address: iod@netia.pl.
  3. The Company has appointed a Data Protection Officer who can be contacted: electronically at iod@netia.pl or in writing to the above-mentioned address of the Company's registered seat with an additional note “Inspektor Ochrony Danych” (“Data Protection Officer”).

   Definitions
  4. Contractor – a natural person conducting business activity, a legal entity or other organizational unit with which the Company establishes business cooperation.
  5. Representative – a representative or a proxy of the Contractor with whom the Company concluded an agreement, the aim of which is the cooperation between the Contractor and the Company.
  6. Contact Person – any natural person who contacts the employees, representatives or proxies of the Company in order to establish or run business cooperation; a contact person may be in particular an employee of the Contractor or another person appointed by the Contractor or acting on their behalf.

   From whom the data was collected
  7. If you are a Representative of the Contractor, your personal data was obtained directly from you as part of the contract or contracts concluded between you and the Company (hereinafter referred to as: the “Contract”):
  8. If you are a Contact Person, your personal data was obtained directly from you or from the Contractor as part of the cooperation with the Company.

   Scope of data processing
  9. The scope of data processing includes the following categories:
   a) identification data (e.g. full name, NIP (tax ID), workplace, position);
   b) contact data (e.g. telephone number, e-mail address);
   c) other data provided by the Contractor or provided directly by you in connection with the conclusion or performance of the Contract.
  10. Providing personal data is necessary for the conclusion and performance of the Contract – without providing such data, it is not possible to conclude the Contract and carry out activities in connection with its performance.

   Purposes and legal grounds of the personal data processing
  11. Your personal data is or may be processed, as long as the processing is conducted for the following purposes:
   a) conclusion and performance of the Contract – the legal basis for the processing of the personal data of the Representative is the premise of Contract conclusion (Art. 6(1)(b) of the GDPR);
   b) enabling the performance of the Agreement – the legal basis for processing the data of the Contact Person is the legitimate interest of the Company (Article 6(1)(f) of the GDPR);
   c) fulfilment of obligations arising from the provisions of law – the legal basis for processing the data of the Representative or the Contact Person is the legal obligation (Article 6(1)(c) of the GDPR);
   d) ensuring the safety of the Company’s employees/partners, protecting the property or keeping secret the information the disclosure of which could expose the Company to damage, including by means of video monitoring – the legal basis for processing the data of the Representative or the Contact Person is the legitimate interest of the Company (Article 6(1)(f) of the GDPR);
   e) establishing and exercising possible claims or defending the Company against such claims – the legal basis for processing the data of the Representative or the Contact Person is the legitimate interest of the Company (Article 6(1)(f) of the GDPR in relation to Article 9(2)(f) of the GDPR);
   f) archiving (evidential purposes), consisting in the pursuing of the Company’s legitimate interest related to the protection of information in the event of a legal need to prove the facts – the legal basis for processing the data of the Representative or the Contact Person is the legitimate interest of the Company (Article 6(1)(f) of the GDPR in relation to Article 9(2)(f) of the GDPR).

   To whom personal data shall be transferred
  12. Your personal data may be transferred (only if justified by the purpose pursued), to the following categories of recipients: entities providing services to the Company, e.g. accounting, tax and auditing services, postal operators and couriers, providers of IT systems and services, insurers, entities providing technical, organizational and advisory support, entities providing legal services, entities providing archiving services, entities providing services within the scope of protection of persons and property, entities authorized under the law, companies from the Capital Group, within the meaning of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection, of which the Company is a part.

   How long the personal data shall be processed
  13. The duration of storage of your personal data depends on the purpose for which it is or may be processed. In general, the personal data shall be processed for the duration of the Contract (term) and, after its termination, for: a) the period necessary for the performance of obligations or rights under the law, b) the period of limitation of claims and until the conclusion of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring the processing of data.

   Your rights with regard to personal data
  14. You have the right to access, rectify and erase the data, the right to restrict the processing of personal data and to transfer of data (if the processing is carried out on the basis of consent or contract by automated means).
  15. You have the right to object to the processing of data for the purposes pursued on the basis of the Company's legitimate interest for reasons related to your specific situation. We shall stop processing your data for these purposes unless we can prove there are legally valid grounds for us to process your data that take precedence over your interests, rights and freedoms or prove that your data is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.
  16. The above requests and statements should be submitted in the manner specified in item 2 above.

   Where to lodge a complaint concerning the processing of personal data
  17. If you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the data protection supervisory authority. In the Republic of Poland, the supervisory authority is the President of the Personal Data Protection Office.
 • Twoje prawa

  Możesz skorzystać z następujących praw:

  Do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli Twoje dane się zmienią, masz prawo podać nam poprawne i aktualne dane, a my je poprawimy lub zaktualizujemy. Zapobiegnie to np. wysyłaniu do Ciebie korespondencji na adres, pod którym już nie przebywasz. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o udokumentowanie zmiany, szczególnie gdy wymagają od nas tego przepisy prawa.

  Dostępu do danych – możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, które Twoje dane przetwarzamy.

  Do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" – jeśli uznasz, że Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do nas o ich usunięcie. Pamiętaj jednak, że jeśli łączy nas umowa, nie możemy jeszcze o Tobie zapomnieć, ponieważ chcemy się z niej nadal wywiązywać. Nie będziemy mogli również uwzględnić Twojego wniosku o „bycie zapomnianym", np. jeśli potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo.

  Do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Jeśli świadczymy lub świadczyliśmy Ci usługi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma naliczania przez nas opłat ani dochodzenia należności.

  Do przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od nas do innego podmiotu dane, które nam dostarczyłeś. Pamiętaj jednak, że udostępnimy dane na Twoje żądanie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostaną przyjęte i jak będą dalej przetwarzane.

  Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – jeśli złożysz taki wniosek, pamiętaj aby opisać Twoją szczególną sytuację, żebyśmy mogli ocenić, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony.

  Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – jeśli złożysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarzać, w tym profilować, Twoje dane w celach marketingowych. Pamiętaj, że nie będziemy wtedy mogli informować Cię o nowych ofertach, promocjach i usługach.

  Do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
  Przejdź do zakładki Kontakt, aby zobaczyć jak łatwo wycofać Twoje zgody oraz jak się z nami kontaktować w celu realizacji Twoich praw.

  Pamiętaj, że w celu realizacji Twoich praw jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości. W przeciwnym wypadku moglibyśmy ujawnić informacje o Tobie osobie nieuprawnionej.

 • Your rights

  YOU ARE ENTITLED THE FOLLOWING RIGHTS

  To rectify your data

  If any errors occurred during data collection, or if your personal data has changed, you are entitled to provide the correct and valid data to us and we will enter the corrections or update your data. This will prevent e.g. correspondence being sent to you to the no longer valid address. In some cases we may ask you to confirm the change in a document form, especially if it is required from us by the law.

  Access to data

  You may exercise this right if you wish to know which categories of your data are processed by us.

  To have your data erased, also known as “the right to be forgotten”

  Should you consider that your data are no longer necessary for the purposes for which they have been collected, you shall have the right to ask us to delete such data. However, you must remember that if we are bound by a contract with you, then we cannot not “forget you” yet because we want to continue fulfilling our obligations under such a contract. Also we will not be able to fulfill your request “to be forgotten” if e.g. we need your data for the purpose of vindication of claim, or if we have to continue processing your data because we are required to do so by the law.

  To restrict the scope of data processing

  Should you have doubts whether your data is processed by us in a proper manner, then you can file a request for restricting the scope of processing of your data. We will tag your data as intended for storing only and we will examine the legality of data processing. You may file a request also when we intend to erase your data while you wish us to continue storing your data, e.g. for evidence-related purposes. If we provide, or provided, any services to you, then such a restriction of data processing will not result in discontinuation of charging of fees or vindication of claims on account of our receivables.

  Data portability

  You may receive from us, and port to another entity, the data that you have supplied to us. However, you must remember that access to your data, in response to your request, will be provided in a structured, universally applied format, and that we will not responsible for whether your data are accepted as well as for the way in which such data will continue to be processed.

  To object to data processing based on a legitimate interest of a data controller or of a third party, including objection to profiling, for reasons associated with a specific situation

  If you file such a request, please do not forget to describe your specific situation so that we will able to judge whether your objection is justified.

  To object to data processing for direct marketing purposes, including for the purpose of profiling

  If you make such an objection, then we will stop processing your data for marketing purposes, including for the purpose of profiling. Please remember that in such a case we will not be able to inform your of new offers, promotions and services.

  To withdraw your consent to data processing at any time

  You may withdraw the consents to processing of your data at any time without indicating the reason. Once you withdraw your consent, we will discontinue processing of your data for the purpose for which we were processing it at your consent. Please remember that withdrawal of your consent does not work retroactively, which means that any data processing which took place until withdrawal of your consent will continue to be fully valid and legal.

  Go to Contact bookmark to see how easy it is to withdraw your consent to data processing and also how to contact us to exercise your rights.

  Please remember that to be able to fulfill your request related to exercising your rights we entitled to verify your identity. If we did not do so, we could disclose the information related to you to an unauthorized person.

   

 • Kontakt

  Zgody i ich wycofanie

  Zgody możesz w prosty sposób wyrazić i wycofać składając oświadczenie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

  Dane osobowe

  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

 • Contact

  Consents and withdrawal of consent

  You can easily give and withdraw your consent by submitting a statement to to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).

  Personal Data

  Requests, declarations and all correspondence regarding personal data should be directed by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Katarzyna Lewandowska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@netia.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Netia S.A., w tym realizacji Państwa praw.

  Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w szczególności przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji, które powinny być kierowane poprzez Dział Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

 • Data Protection Officer

  Ms. Katarzyna Lewandowska is the Data Protection Officer (DPO). You may contact the DPO by e-mail, by sending a message to: iod@netia.pl or in writing, by sending a letter to the Company’s registered office address with a note ”Inspektor Ochrony Danych" (Data Protection Officer) on the envelope.

  Only the issues related to processing of your data by Netia S.A., including the exercise of your rights, shall be addressed to the Data Protection Officer.

  The competence of the Data Protection Officer does not include dealing with any other issues, especially accepting of notices or complaints, which should be sent by telephone to the Customer Service Department (phone no. 801802803, 227111111 or 793800300), in writing to: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105. If you are our customer - electronically via the form on the Netia Online website, as well as in writing or verbally on record at a point of sale (service).